Splošni prodajni pogoji

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prodajne posle Mersteela SSC. Pogoje, ki odstopajo ali nasprotujejo splošnim prodajnim pogojem, Mersteel SSC priznava le, v kolikor se z njimi pogodbeno, ali na kakršen koli drug pisni način, izrecno strinja.

2. Dobavni in nabavni pogoji kupcev so za Mersteel SSC obvezujoči le v primeru, da so bili ob naročilu priloženi in se je Mersteel SSC z njihovo vsebino izrecno strinjal.

3. Za razlago trgovinskih klavzul, se uporablja takrat veljavna izdaja Uradnih pravil Mednarodne trgovinske zbornice (Incoterms) .

II. PONUDBE IN NAROČILA

1. Ponudbe Mersteela SSC so za kupca neobvezujoče le dokler jih slednji pisno, ali na kakršen drug način konkludentno ne potrdi.

2. Naročilo je sprejeto šele takrat, ko ga Mersteel SSC pismeno potrdi. Za obseg dobave in dobavne roke je odločilna pismena potrditev naročila.

3. Mersteel SSC si pridržuje lastninsko in avtorsko pravico nad katalogi, prospekti in ostalo prodajno dokumentacijo. Kupec jih ne sme kopirati ali izročiti tretji osebi.

III. DOBAVA BLAGA

1. Dobavni roki so obvezujoči samo v primeru, da so pismeno dogovorjeni. Običajno se dobavni rok navede na potrditvi naročila.

2. V primeru kupčeve pisne zahteve po delni ali vnaprejšnji dobavi, je Mersteel SSC upravičen dodatne storitve, oziroma stroške, kupcu posebej zaračunati.

3. Mersteel SSC si, v primeru zastojev v proizvodnji, višje sile ali drugih izrednih in nepredvidljivih dogodkov, pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas, ki je enak času trajanja izrednega in nepredvidljivega dogodka.

4. Kupec je dolžan blago prevzeti, na odpremnem skladišču, najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za odpremo, razen, če je bil rok za prevzem blaga drugače pisno dogovorjen. V kolikor kupec v dogovorjenem roku blaga ne prevzame, je dolžan Mersteelu SSC plačati stroške skladiščenja, v višini 0,1% vrednosti blaga za vsak dan zamude.

5. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu blaga, preide odgovornost za morebitne poškodbe blaga ali zmanjšanje njegove vrednosti, na kupca.

IV. CENE IN PLAČILNI POGOJI

1. Cene so navedene v EUR, FREE CARRIER Mersteelovo SSC skladišče Naklo, v skladu z INCOTERMS 2000, brez davkov ali drugih dajatev in vključujejo stroške standardnega pakiranja, razen, če je drugače pisno dogovorjeno.

2. Za ceno, plačilne pogoje in dobavne roke so odločilni podatki v potrditvi naročila.

3. Obveznost plačila zapade v rokih, določenih na izstavljenih na fakturah.

4. V primeru zamud pri plačilu veljajo zakonite zamudne obresti. Mersteel SSC si pridržuje pravico do zaračunanja stroškov za opomine in storitve, ki jih mora posebej opraviti za dosego plačila prodanega blaga ali oprave storitve.

V. LASTNIŠKI PRIDRŽEK

1. Mersteel SSC si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu, do popolnega plačila kupnine.

2. V primeru, da kupec zamuja s plačilom prevzetega blaga, si Mersteel SSC pridržuje pravico dobavljeno blago vzeti nazaj. Vse nastale stroške, ki so s tem v zvezi, ima Mersteel SSC pravico terjati od kupca.

3. V primeru predelave, dodelave, spojitve ali pomešanja blaga, Mersteel SSC ostane lastnik tega blaga do dokončnega poplačila, in sicer na ustreznem solastnem deležu nove stvari.

4. Pri zaplembi ali drugačnem uveljavljanju lastninskega zahtevka tretje osebe, je kupec dolžan opozoriti tretjo osebo na lastninsko pravico Mersteela SSC in Mersteel SSC o tem nemudoma obvestiti.

5. V primeru nadaljnje prodaje, kupec blaga vnaprej asignira vse terjatve, izvirajoče iz nadaljnje prodaje, na Mersteel SSC, do dokončnega poplačila blaga.

VI. ODGOVORNOST ZA NAPAKE PRI PRODAJI

1. Pošiljka velja za izvršeno brez napak tudi v primeru, ko Mersteel SSC dobavi kupcu 10% več ali manj blaga, kot ga je le-ta naročil. Dobavljena količina mora biti enaka tisti, navedeni na tehtalnem listku.

2. Kupec lahko, ob morebitnih ugotovljenih neskladnostih glede kvalitete ali količine, upoštevajoč določilo prejšnje alineje, vrne blago v skladišče Mersteela SSC samo s pismenim soglasjem le-tega.

3. Kupec je dolžan očitne napake blaga grajati takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravice iz naslova jamčevanja. Mersteel SSC ne jamči za napake blaga, ki se pokažejo po preteku 6 mesecev od dneva njegovega prevzema s strani kupca.

4. Mersteel SSC je dolžan upravičeno reklamirano ali manjkajoče blago čim prej nadomestiti z drugim, ki ustreza naročenemu blagu. To ne velja za blago, ki je bilo poškodovano pri nepravilni manipulaciji s strani kupca, ob neupoštevanju ali nepravilnem upoštevanju navodil za uporabo ter za blago, ki je normalno obrabljeno zaradi njegove uporabe.

5. Izrecno je dogovorjeno, da kupec, iz naslova reklamacije, ni upravičen do kakršnega koli uveljavljanja posredne škode ali izgube dobička.

VI. OSTALE ODLOČBE

1. Mersteel SSC je vedno upravičen do popravljanja očitnih napak pri tipkanju in računanju, na prodajnih dokumentih.

2. Eventuelne spore bosta kupec in Mersteel SSC reševala sporazumno. Če sporazuma ne bosta dosegla, je v pristojnosti Mersteela SSC izbor sodišča in pravo, ki se bo uporabilo.

3. Kupec sprejme splošne prodajne roke Mersteela SSC s potrditvijo ponudbe, oziroma z izstavitvijo naročila.

 

                                                                                                                                                                                              Verzija: december 2014